Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30215
Title: Bên thềm đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng - Đôi điều suy ngẫm về chặng đường phía trước
Authors: Vũ Khoan
Keywords: Bên thềm đại hội đảng
Hướng tới Đại hội XIII của Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.13-17
Abstract: Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 với tầm nhìn tới năm 2045, đánh dấu 100 năm kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Dự thảo các văn kiện Đại hội đã được đưa xuống các đảng bộ cơ sở để bàn thảo trong các đại hội bắt đầu từ tháng 3-2020. Do tầm quan trọng của sự kiện, thiết nghĩ mỗi người Việt Nam đều trăn trở về tương lai của đất nước, vận mệnh của dân tộc trên những chặng đường phía trước. Xung quanh vấn đề này, đồng chí Vũ Khoan, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ có bài viết với tiêu đề "Bên thềm đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới đại hội XIII của đảng - Đôi điều suy ngẫm về chặng đường phía trước".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30215
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.