Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30246
Title: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA VỤ HÈ THU CỦA VI KHUẨN Serratia nematodiphila CT-78 TRONG CÁC CHẤT MANG SAU THỜI GIAN TỒN TRỮ
Authors: Nguyễn, Đắc Khoa
Cao, Đình An Giang
Keywords: Công nghệ sinh học tiên tiến
Issue Date: 2019
Abstract: Vi khuẩn Serratia nematodiphila CT-78 mật số 105 CFU/mL trong ba loại chất mang cám, trấu và bột talc đã được chứng minh hiệu quả làm giảm bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) gây ra trong điều kiện nhà lưới bằng biện pháp ngâm hạt sau thời gian tồn trữ 6 và 12 tháng. Mục tiêu của đề tài là khảo sát được hiệu quả giảm bệnh cháy bìa lá của chủng vi khuẩn S. nematodiphila CT- 78 trong điều kiện ngoài đồng lúa của ba loại chất mang sau thời gian tồn trữ 6 tháng làm tiền đề cho nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học ứng dụng vào thực tế sản xuất. Thí nghiệm được tiến hành trên ruộng lúa vụ Hè Thu 2019 tại phường Thới An Đông, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy chỉ có nghiệm thức xử lý vi khuẩn S. nematodiphila CT-78 với bột talc có hiệu quả giảm tỷ lệ chồi bệnh và lá bệnh kéo dài đến thời điểm 10 ngày sau chủng bệnh (NSCB). Các nghiệm thức xử lý còn lại không cho thấy hiệu quả giảm bệnh cháy bìa lá, kể cả đối chứng dương. Do đó, nghiệm thức xử lý vi khuẩn S. nematodiphila CT-78 với bột talc có tiềm năng được ứng dụng vào thực tế sản xuất. Từ khoá: Cháy bìa lá, hiệu quả giảm bệnh, Serratia nematodiphila CT-78, tồn trữ, Xanthomonas oryzae pv. oryza.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30246
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.