Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30284
Title: Đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam
Authors: Vũ, Hồng Anh
Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Tình trạng khẩn cấp
Bảo đảm quyền con người
Quyền công dân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 10 .- Tr.3-8
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30284
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.28.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.