Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30302
Title: Tội phạm mạng trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Lê, Thị Hồng Xuân
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Tội phạm
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 18 .- Tr.33-41
Abstract: Bài viết làm rõ những thách thức trong việc đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm mạng trong thời đại công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30302
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
31.55 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.