Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30325
Title: Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong tiến trình chín mươi năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Lãnh đạo cách mạng
Sức mạnh tổng hợp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 935 .- Tr.17-26
Abstract: Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp không phải là phép cộng giản đơn các loại lực lượng, nguồn lực, mà là khoa học và nghệ thuật sử dụng sức mạnh của Đảng gắn với điều kiện cụ thể. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 90 năm qua luôn gắn liền với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, trong đó có phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30325
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.