Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30380
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu và năng lực cạnh tranh của điểm du lịch: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Bến Tre
Authors: Nguyễn, Thành Long
Nguyễn, Thanh Lâm
Nguyễn, Quyết Thắng
Keywords: Thương hiệu điểm đến
Điểm đến du lịch
Du lịch
Yếu tố tác động
Năng lực cạnh tranh
Bến Tre
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.77-86
Abstract: Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu và năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch tại tỉnh Bến Tre. Kết hợp phương pháp định tính và đối tượng nghiên cứu này sử dụng bảng khảo sát để điều tra 464 người gồm những người làm việc trong ngành du lịch và du khách đã từng đến Bến Tre. Kết quả nghiên cứu cho thấy: thương hiệu và năng lực cạnh tranh của điểm đến chịu tác động bởi 8 yếu tố, bao gồm: (1) cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch, (2) môi trường tự nhiên, (3) khả năng đáp ứng của điểm đến, (4) ẩm thực, (5) an ninh và an toàn trong du lịch, (6) con người, (7) giá cả các loại dịch vụ và (8) dừa và sản phẩm từ dừa; đồng thời, năng lực cạnh tranh chịu sự tác động của thương hiệu điểm đến. Từ kết quả này, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho điểm đến du lịch tại Bến Tre.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30380
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.