Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30385
Title: Phát triển du lịch có trách nhiệm ở Thái Lan: Kinh nghiệm tham chiếu cho Việt Nam
Authors: Đào, Minh Ngọc
Hoàng, Thị Lan Hương
Keywords: Du lịch
Việt Nam
Bài học kinh nghiệm
Thái Lan
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 936 .- Tr.107-111
Abstract: Là ngành kinh tế mang lại những lợi ích quan trọng cho sự phát triển của quốc gia, tuy nhiên ngành du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với những vẫn đề về tăng trưởng, ô nhiễm môi trường và những ảnh hưởng tiêu cực của phát triển du lịch tới văn hóa, xã hội. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch có trách nhiệm được xem là nguyên tắc mang tính chiến lược và là phương thức cơ bản để bảo đảm các lợi ích dài hạn, bền vững cho ngành du lịch quốc gia. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển du lịch có trách nhiệm của Thái Lan - quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về du lịch - là điều cần thiết để bảo đảm phát triến bền vững ngành du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30385
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.