Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30395
Title: Đặc điểm sinh trưởng và thành phần sinh hoá của lươn (Monopterus albus) nuôi thương phẩm
Authors: Trần, Lê Cẩm Tú
Trần, Thị Thanh Hiền
Phan, Nhựt Trường
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2/2020 đến tháng 6/2020, nhằm mục đích cung cấp thông tin khoa học về tăng trưởng và thành phần hóa học của lươn nuôi thương phẩm để góp phần xây dựng công thức thức ăn cho lươn (Monopterus albus) qua từng giai đoạn nuôi. Địa điểm thu mẫu là tại 3 hộ nuôi lươn thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy việc sử dụng thức ăn công nghiệp trong nuôi lươn thương phẩm đã được áp dụng rộng rãi ở tất cả các hộ nuôi được thu mẫu, tuy những loại thức ăn này chưa phải thức ăn chuyên biệt cho lươn. Lươn ở tháng nuôi đầu tiên có khối lượng trung bình 0,2-2,17g/con, chiều dài trung bình 6,5-11,5cm/con. Sau khoảng 7 tháng nuôi lươn có thể đạt khối lượng 130-150g/con, chiều dài có thể đạt tới 45-55cm/con. Thành phần hóa học của lươn cho thấy hàm lượng lipid của cơ thể lươn có sự thay đổi lớn nhất, ở tháng nuôi đầu lipid trong cơ thể lươn khoảng 3,7% đến tháng nuôi thứ 7 đã là 6,3%. Tương quan giữa hàm lượng lipid với khối lượng của lươn được xác định bởi phương trình y=3,62x0,132 (R2=0,81). Những Thành phần hóa học khác như độ ẩm (74,05%), protein (17,47%), tro (2,58%), năng lượng (19,34 kJ/g), không có thay đổi và không tìm thấy sự tương quan giữa khối lượng lươn và thành phần hóa học.
Description: 13tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30395
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
478.16 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.