Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30395
Nhan đề: Đặc điểm sinh trưởng và thành phần sinh hoá của lươn (Monopterus albus) nuôi thương phẩm
Tác giả: Trần, Lê Cẩm Tú
Trần, Thị Thanh Hiền
Phan, Nhựt Trường
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2/2020 đến tháng 6/2020, nhằm mục đích cung cấp thông tin khoa học về tăng trưởng và thành phần hóa học của lươn nuôi thương phẩm để góp phần xây dựng công thức thức ăn cho lươn (Monopterus albus) qua từng giai đoạn nuôi. Địa điểm thu mẫu là tại 3 hộ nuôi lươn thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy việc sử dụng thức ăn công nghiệp trong nuôi lươn thương phẩm đã được áp dụng rộng rãi ở tất cả các hộ nuôi được thu mẫu, tuy những loại thức ăn này chưa phải thức ăn chuyên biệt cho lươn. Lươn ở tháng nuôi đầu tiên có khối lượng trung bình 0,2-2,17g/con, chiều dài trung bình 6,5-11,5cm/con. Sau khoảng 7 tháng nuôi lươn có thể đạt khối lượng 130-150g/con, chiều dài có thể đạt tới 45-55cm/con. Thành phần hóa học của lươn cho thấy hàm lượng lipid của cơ thể lươn có sự thay đổi lớn nhất, ở tháng nuôi đầu lipid trong cơ thể lươn khoảng 3,7% đến tháng nuôi thứ 7 đã là 6,3%. Tương quan giữa hàm lượng lipid với khối lượng của lươn được xác định bởi phương trình y=3,62x0,132 (R2=0,81). Những Thành phần hóa học khác như độ ẩm (74,05%), protein (17,47%), tro (2,58%), năng lượng (19,34 kJ/g), không có thay đổi và không tìm thấy sự tương quan giữa khối lượng lươn và thành phần hóa học.
Mô tả: 13tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30395
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
478.16 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.