Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30412
Title: Ảnh hưởng của các chất bổ sung vào thức ăn lên độ tiêu hóa và đặc điểm phân thu cá trê vàng (Clarias macrocephalus)
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Lâm, Quốc Hùng
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của các chất bổ sung: chất kết dính (guar gum-GG), probiotic (LP-20), enzyme tiêu hóa (phytase) lên độ tiêu hóa và đặc điểm phân thu của cá trê vàng, từ đó làm cơ sở xây dựng công thức thức ăn phù hợp để tăng hiệu quả sử dụng và góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường. Thí nghiệm được thực hiện trong 8 tuần, có tất cả 5 nghiệm thức (NT) thức ăn: NT1-đối chứng (ĐC); NT2-ĐC bổ sung GG; NT3- ĐC bổ sung GG và LP-20; NT4-ĐC bổ sung GG và phytase, NT5-ĐC bổ sung GG, LP-20 và phytase; các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy độ tiêu hóa thấp nhất ở NT3, cao nhất ở NT5 (trừ độ tiêu hóa của lipid giữa các nghiệm thức thức ăn khác biệt không có ý nghĩa). Không tìm thấy sự khác biệt về độ tiêu hóa giữa hai nghiệm thức có và không có bổ sung chất kết dính (GG). Thức ăn có bổ sung đồng thời: GG, LP-20 và phytase giúp cải thiện độ tiêu hóa thức ăn, tro, carbohydrate và năng lượng của thức ăn. Thức ăn có bổ sung chất kết dính (0,5% guar gum) không ảnh hưởng độ tiêu hóa thức ăn và dưỡng chất thức ăn của cá trê. Các chất bổ sung vào thức ăn không giúp cải thiện kích cỡ viên phân của cá trê vàng.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30412
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.