Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30416
Title: Ảnh hưởng của bổ sung nấm men vào thức ăn lên sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Lý, Vũ Hải
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung nấm men vào khẩu phần ăn lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra giai đoạn nuôi thương phẩm. Cá thí nghiệm có khối lượng trung bình 36,4 g được bố trí ngẫu nhiên vào 24 bể nuôi có thể tích nước 1 m3, với mật độ 70 con/m3. Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm là thức ăn viên nổi với 2 mức độ đạm 26% và 28% được bổ sung nấm men (Actisaf) với tỉ lệ 0,05% và 0,1%; cá ăn thức ăn không bổ sung nấm men được giữ làm đối chứng. Thí nghiệm thực hiện qua 2 giai đoạn. Đầu tiên, cá được cho ăn thức ăn thí nghiệm thỏa mãn nhu cầu 2 lần/ngày trong thời gian 91 ngày. Sau khi xác định tăng trưởng và tỉ lệ sống, cá được chuyển vào hệ thống bể hình phiễu (250 L thể tích) tương ứng cho từng nghiệm thức thí nghiệm với mật độ 40 con/bể để thu phân xác định độ tiêu hóa. Kết quả thí nghiệm cho thấy, bổ sung nấm men không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống nhưng có cải thiện tăng trưởng của cá, cá ăn thức ăn 26-0,1% cho tăng trưởng tương đương cá ăn thức ăn 28-0%. Hệ số thức ăn (FCR) và hiệu quả sử dụng đạm (PER) tốt nhất ghi nhận được trên cá ăn thức ăn 28-0,05%; cá ăn thức ăn 26-0,1% cho FCR và PER tương đương cá ăn thức ăn 28-0%. Việc bổ sung nấm men vào thức ăn cũng cải thiện khả năng tiêu hóa của cá tra. Độ tiêu hóa chất béo tăng có ý nghĩa (p<0,05) quan sát được trên cá ăn thức ăn 28-0,1%; trong khi độ tiêu hóa chất xơ có xu hướng tăng trong các nghiệm thức có bổ sung nấm men so với thức ăn đối chứng.
Description: 11tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30416
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
400.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.