Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30419
Title: Có một nền văn học Công giáo ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Quang Hưng
Keywords: Công giáo Việt Nam
Văn hoá Thế tục
Văn hoá Công giáo
Văn học Công giáo
Báo chí Công giáo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 07 .- Tr.5-12
Abstract: Nền văn học Công giáo cũng như nền văn hoá Công giáo ở Việt Nam là những vấn đề được đặt ra và trao đổi ít nhất từ năm 1999 trở lại đây. Mặc dù còn có những điểm khác biệt nhưng dần dần đã có tiếng nói chung. Bài viết này muốn đưa ra những luận cứ có tính lý thuyết và thực tiễn để có thể khẳng định Có một nền văn học Công giáo ở Việt Nam. Tác giả cũng đã cố gắng đặt nó trong tổng thể lịch sử vấn đề công giáo, nền văn hoá Công giáo ở Việt Nam và những điều kiện mới xuất hiện từ 1990 trở lại đây, dự báo sự phát triển của nền văn học Công giáo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30419
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.