Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30422
Title: Hình tượng Thiên Chúa và Thánh nữ Maria (qua đại tự, câu đối Hán Nôm nhà thờ Công giáo Việt Nam)
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Keywords: Hình tượng
Thiên Chúa
Thánh nữ Maria
Văn tự Hán Nôm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 07 .- Tr.13-23
Abstract: Với Công giáo ở Việt Nam, Thiên Chúa và Thánh nữ Maria được đề cập đến dưới nhiều thể loại, loại hình nghệ thuật khác nhau. Ngoài Kinh thánh (Cựu ước và Tân ước) còn có các sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, Kinh bổn tập trung giải đáp những tín lý Công giáo, trong đó có tín lý về Thiên Chúa và Thánh nữ Maria. Bài viết đề cập đến hình tượng Thiên Chúa và Thánh nữ Maria qua nguồn tư liệu đại tự, câu đối, văn khắc Hán Nôm, ngõ hầu góp thêm tư liệu cho văn học Công giáo Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30422
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.