Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30429
Title: Đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Authors: Đào, Thị Hương Giang
Keywords: Sắp xếp
Bố trí công chức
Viên Chức
Vị trí việc làm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13(339) .- Tr.13-15
Abstract: Xác định vị trí việc làm là nội dung quan trọng để thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức. Bản chất của việc xác định vị trí việc làm là xác định trong một cơ quan, đơn vị có bao nhiêu vị trí việc làm và cần bao nhiêu người với những tiêu chuẩn, năng lực gì để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó. Qua xác định vị trí việc làm, sẽ giúp cơ quan, đơn vị phát hiện những chồng chéo về nhiệm vụ của các vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức; phục vụ hiệu quả sắp xếp lại đội ngũ công chức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30429
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.