Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30431
Title: Công ước 1997 - cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề trong khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Công ước 1997
Luật sử dụng các nguồn nước
Bảo vệ nguồn nước
Chuẩn mực chung của quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13(339) .- Tr.16-18
Abstract: Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 41 thông qua ngày 21/5/1997 (Công ước 1997). Đây là Công ước toàn cầu đầu tiên điều chỉnh khá toàn diện quan hệ giữa các quốc gia trong việc sử dụng các nguồn nước liên quốc gia với mục đích bảo đảm việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia một cách công bằng, hợp lý giữa thượng lưu và hạ lưu, việc thực hiện nghĩa vụ không gây hại đáng kể đối với các các quốc gia liên quan theo các nguyên tắc và chuẩn mực chung của quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30431
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.