Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30493
Nhan đề: Xây dựng mô hình thử nghiệm phân tích ồn rung của động cơ điện và hộp số trên ô tô điện
Tác giả: Phạm, Văn Thắng
Nguyễn, Sĩ Đỉnh
Trần, Thành Nam
Từ khoá: NVH
Phân tích phổ
FFT
Beamforming
Cường độ âm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.40-44
Tóm tắt: Ngày nay, phương pháp phân tích ồn, rung là một trong những phương pháp được sử dụng để chẩn đoán các hư hỏng của các bộ truyền động, các chi tiết máy trong hệ thống cơ khí và trên ô tô. Ngoài ra, nó còn được ứng dụng để xác định các nguồn ô nhiễm tiếng ồn phát sinh trong quá trình khai thác các phương tiện này mà không phải tháo dở để kiểm tra. Bài báo trình bày phương pháp xây dựng một mô hình thực nghiệm để khảo sát tiếng ồn và rung động phát ra từ động cơ điện cũng như của hộp số trên ô tô điện, qua đó xác định các dạng hư hỏng phổ biến của chúng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30493
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.