Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30519
Title: Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục của trẻ em - Lý luận và thực tiễn
Authors: Huỳnh, Thị Trúc Giang
Phan, Thị Bé Ngoan B1602372
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục của trẻ em và quyền của trẻ em được bảo vệ trước hành vi xâm hại tình dục trong pháp luật Việt Nam hiện hành và chỉ ra một số bất cập về thực trạng thực hiện pháp luật về quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục của trẻ em cùng với một số kiến nghị, giải pháp
Description: 44 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30519
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.243.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.