Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30519
Nhan đề: Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục của trẻ em - Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Huỳnh, Thị Trúc Giang
Phan, Thị Bé Ngoan B1602372
Từ khoá: Luật Tư pháp
Năm xuất bản: 2020
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục của trẻ em và quyền của trẻ em được bảo vệ trước hành vi xâm hại tình dục trong pháp luật Việt Nam hiện hành và chỉ ra một số bất cập về thực trạng thực hiện pháp luật về quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục của trẻ em cùng với một số kiến nghị, giải pháp
Mô tả: 44 trang
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30519
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.