Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30525
Title: Đánh giá khả năng hấp phụ kim loại kẽm trong nước của than được điều chế từ vỏ Mắc - ca
Authors: Đào, Minh Trung
Mai, Thanh Hùng
Keywords: Kim loại kẽm trong nước
Than biến tính
Vỏ Mắc - ca
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13(339) .- Tr.38-40
Abstract: Sử dụng than biến tính Mắc-ca bằng tác nhân hóa học H₂O₂ làm vật liệu để hấp phụ kim loại kẽm với H₂O₂ 25% trong 48 giờ. Khi khảo sát ở các điều kiện phù hợp tại pH = 4.5, thời gian hấp phụ 80 phút và liều lượng 1.8g/L, hiệu quả hấp phụ kim loại kẽm đạt được 25 ppm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30525
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.