Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30540
Title: Vốn xã hội trong hoạt động sinh kế của ngưòi Ca dong vùng tái định cư Thủy điện sông Tranh 2 (nghiên cứu tại Thôn 6, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam)
Authors: Bùi, Thị Bích Lan
Keywords: Vốn xã hội
Sinh kế Tái định cư
Người Ca dong
Thủy điện sông Tranh 2 Quảng Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 07 .- Tr.39-45
Abstract: Bài viết làm rõ vai trò của “vốn xã hội” trong mối quan hệ với “phát triển sinh kế”, sự suy giảm vai trò của nguồn vốn này đã có ảnh hưởng như thế nào đến việc cải thiện chất lượng sinh kế của người Ca dong vùng tái định cư. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo trong việc xây dựng và hoạch định chính sách phục hồi và ổn định sinh kế của những cộng đồng bị ảnh hưởng trong các dự án phát triển ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30540
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.