Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30542
Title: Thị trường đất đai đối với doanh nghiệp khu vực tư nhân ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đình Hòa
Trần, Thị Việt Hà
Keywords: Thị trường đất đai
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp khu vực tư nhân
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 07 .- Tr.32-38
Abstract: Đất đai là một trong những đầu vào sản xuất. Việc tiếp cận đất đai có ý nghĩa quan trọng đối với các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp khu vực tư nhân. Bài viết đề cập đến quá trình cải cách, vận hành thị trường đất đai và thực trạng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp khu vực tư nhân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30542
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.