Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30549
Title: Vấn đề tìm kiếm đồng minh trong cách mạng Mỹ (1775-1783) quan điểm và phương án đặt ra
Authors: Lê, Thành Nam
Nguyễn, Thị Ni Na
Keywords: Cách mạng Mỹ
Đồng minh
Phương án và quan điểm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 01(262) .- Tr.56-65
Abstract: Trong cuộc chiến tranh giành độc lập (1775-1783), để đương đầu với nước Anh có tiềm lực quân sự vượt trội, cư dân Bắc Mỹ tiến hành vận động ngoại giao với các thế lực bên ngoài nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Do đó, ngay từ buổi đầu những người Mỹ cách mạng đã hình thành những luồng quan điểm khác nhau về vấn đề tìm kiếm đồng minh. Trên cơ sở các cuộc tranh biện của các đại biểu trong Đại hội lục địa, phe cách mạng đề ra phương án liên minh với quốc gia châu Âu một khi cơ hội đến. Bài viết phân tích quan điểm và phương án của những người Mỹ cách mạng trong việc tìm kiếm đồng minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30549
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.