Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30610
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng bề mặt lưu vực tới lưu lượng tính toán công trình thoát nước trên đường
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Lưu vực
Mặt đệm
Công trình thoát nước
Đường giao thông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 04 .- Tr.27-30
Abstract: Bài báo khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng bề mặt lưu vực, như độ dốc sườn lưu vực và lòng suối (Jsd, Jᵢs,), đặc trưng nhám sườn dốc lưu vực và lòng suối (m sd, mᵢs), tính thấm i của mặt đệm lưu vực tới lưu lượng tính toán công trình thoát nước nhỏ của đường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30610
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.