Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30610
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng bề mặt lưu vực tới lưu lượng tính toán công trình thoát nước trên đường
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Lưu vực
Mặt đệm
Công trình thoát nước
Đường giao thông
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 04 .- Tr.27-30
Tóm tắt: Bài báo khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng bề mặt lưu vực, như độ dốc sườn lưu vực và lòng suối (Jsd, Jᵢs,), đặc trưng nhám sườn dốc lưu vực và lòng suối (m sd, mᵢs), tính thấm i của mặt đệm lưu vực tới lưu lượng tính toán công trình thoát nước nhỏ của đường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30610
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.