Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30625
Title: Luật Thanh niên năm 2020 - đổi mới pháp luật về vấn đề thanh niên
Authors: Trần, Anh Tuấn
Keywords: Quản lý nhà nước
Luật Thanh niên
Đổi mới của pháp luật
Vấn đề thanh niên
Công tác thanh niên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.6-10
Abstract: Thanh niên là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, năm 2005, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã ban hành Luật Thanh niên. Qua 15 năm thi hành, Luật Thanh niên năm 2005 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Tại phiên họp ngày 16/6/2020, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên năm 2020 - đây là một sự đổi mới của pháp luật về vấn đề thanh niên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30625
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.