Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30652
Title: Tăng cường chức năng tổ chức, điều tiết của nhà nước đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Authors: Đặng, Xuân Hoan
Đỗ, Thị Kim Tiên
Keywords: Chức năng
Tổ chức điều tiết
Doanh nghiệp
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.11-16
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bên cạnh những cơ hội, doanh nghiệp ở nước ta đang gặp phải những thách thức về cạnh tranh phát triển và những hệ lụy từ dịch bệnh, thiên tai... Thực tiễn này đòi hỏi Nhà nước phải tăng cường chức năng tổ chức và điều tiết doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30652
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.