Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30674
Title: Mô hình chính quyền địa phương tự quản tham khảo cho xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Giang
Keywords: Chính quyền địa phương
Mô hình chính quyền địa phương tự quản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.41-44
Abstract: Mô hình chính quyền địa phương tự quản là mô hình không mới ở nhiều quốc gia tiền thế giới. Ở Việt Nam, việc nghiên cứu và xem xét khả năng ứng dụng mô hình này mới được đề cập đến bởi nhu cầu đổi mới tư duy về quản trị chuyển từ quản lý sang phục vụ; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương theo hướng gọn nhẹ, năng động; thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... Đây là cơ sở cho khả năng tổ chức mô hình chính quyền địa phương tự quản được thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề của địa phương đã được pháp luật quy định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30674
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.