Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30681
Title: Xác định sự có mặt và phiên mã gen ZmLEA14A ở cây chuyển gen Nicoticma tabacum dòng NIC9-1
Authors: Hà, Hồng Hạnh
Bùi, Mạnh Minh
Lê, Thị Thu Hiền
Huỳnh, Thị Thu Huệ
Keywords: Mã gen ZmLEA14A
Cây chuyên gen
Nicoticma tabacum
NIC9-1
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.56-60
Abstract: Chức năng của các protein LEA trong thực vật được quan tâm nhiều là chức năng bảo vệ thành tế bào trước các stress phi sinh học. Việc ứng dụng kỹ thuật di truyền để chuyển các gen LEA vào thực vật nhằm cải tiến tính chống chịu khô hạn đã được tiến hành nhiều năm nay. Đối vói cây ngô, nhóm gen LEA được xác định gồm 9 nhóm phân bổ đều trên 10 nhiễm sắc thể cua ngô.....
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30681
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.