Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30681
Nhan đề: Xác định sự có mặt và phiên mã gen ZmLEA14A ở cây chuyển gen Nicoticma tabacum dòng NIC9-1
Tác giả: Hà, Hồng Hạnh
Bùi, Mạnh Minh
Lê, Thị Thu Hiền
Huỳnh, Thị Thu Huệ
Từ khoá: Mã gen ZmLEA14A
Cây chuyên gen
Nicoticma tabacum
NIC9-1
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.56-60
Tóm tắt: Chức năng của các protein LEA trong thực vật được quan tâm nhiều là chức năng bảo vệ thành tế bào trước các stress phi sinh học. Việc ứng dụng kỹ thuật di truyền để chuyển các gen LEA vào thực vật nhằm cải tiến tính chống chịu khô hạn đã được tiến hành nhiều năm nay. Đối vói cây ngô, nhóm gen LEA được xác định gồm 9 nhóm phân bổ đều trên 10 nhiễm sắc thể cua ngô.....
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30681
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.