Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30687
Title: PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM TỪ LÚA OM5451 TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI TỈNH CÀ MAU
Authors: Nguyễn, Hữu Hiệp
Thái, Duy Phương Thảo
Keywords: Vi sinh vật
Issue Date: 2019
Abstract: Từ 4 mẫu lúa OM5451 trồng trên đất phèn tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau 27 dòng vi khuẩn đã được phân lập trên môi trường Burk không đạm và NFb. Tất cả các dòng vi khuẩn đều có khả năng tạo màng pellicle trên môi trường bán đặc. Các dòng vi khuẩn này có đặc điểm: Khuẩn lạc có dạng tròn, độ nổi mô, bìa nguyên, chủ yếu có màu trắng đục hoặc trắng trong trên môi trường Burk và màu trắng ngà hoặc vàng nhạt trên môi trường NFb, tế bào đa số hình que, chuyển động, Gram âm. Tiến hành nhân sinh khối và xác định hàm lượng NH4+ vi khuẩn cố định được bằng phương pháp Indophenol Blue. Tất cả các dòng vi khuẩn phân lập được đều có khả năng cố định đạm. Các dòng vi khuẩn có hàm lượng đạm cao nhất được tuyển chọn để khảo sát khả năng chịu phèn ở các pH 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5. Trong đó, dòng vi khuẩn NL9 và dòng BT3 kết quả cố định đạm cao nhất với nồng độ NH4+ lần lượt là 0,91 mg/L và 0,89 mg/L cùng với mật số phát triển cao nhất ở pH 4,5 lần lượt là 9,07 logCFU/mL và 8,95 logCFU/mL. Dựa vào các đặc điểm tế bào, nhuộm Gram và kết quả giải trình tự 2 dòng vi khuẩn NL9 và BT3 tương đồng với vi khuẩn Stenotrophomonas maltophilia LMG 958T và Azotobacter chroococcum IAM 12666 với độ tương đồng lần lượt là 94,04 % và 93,51%. Từ khóa: Cây lúa OM5451, chịu phèn, cố định đạm, vi khuẩn nội sinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30687
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.