Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30691
Title: Liên kết kinh tế vùng dưới góc độ phân cấp quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trương, Bảo Thanh
Đỗ, Thị Nga
Keywords: Liên kết kinh tế vùng
Phân cấp quản lý nhà nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Giáo dục;Số 300 .- Tr.28-34,59
Abstract: Liên kết kinh tế vùng là yêu cầu tất yếu của nền kinh tế thị trường với các chuỗi ngành hàng được bố trí trên một không gian lãnh thổ nhất định, tạo bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội cho các địa phương. Trong các hình thức liên kết kinh tế vùng, liên kết theo quan hệ phân cấp chính quyền giữa Trung ương và địa phương (liên kết dọc) là hình thức chủ yếu hiện nay ở Việt Nam. Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phân cấp quản lý nhà nước trong mối quan hệ liên kết kinh tế vùng (tập trung vào phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển), trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách nhằm đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30691
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.