Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3070
Title: Nghiên cứu hấp thu dinh dưỡng khoáng (N, P, K) của cây lúa vụ Đông Xuân và khả năng cung cấp dưỡng chất (N, P, K, Ca, Mg) từ đất phèn ở một số vùng Đồng bằng sông Cửu Long =
Other Titles: Studying mineral nutrients uptake (N, P, K) in rice from dry season and N, P, K, Ca, Mg supplying capabilities from acid sulfate soil in Mekong Delta
Authors: Trần, Văn Hùng
Nguyễn, Quốc Khương
Trần, Ngọc Hữu
Lê, Phước Toàn
Ngô, Ngọc Hưng
Keywords: Hấp thu N, P, K
Quản lý dưỡng chất theo điểm chuyên biệt
Đất phèn
Lúa đông xuân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.62-71
Abstract: Mục tiêu của đề tài là đánh giá ảnh hưởng của bón phân N, P, K đến hấp thu dinh dưỡng khoáng của cây lúa ở các vùng đất phèn; xác định khả năng cung cấp dưỡng chất bản địa N, P, K, ca, Mg cho cây lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thí nghiệm được thực hiện trên ba hộ nông dân khác nhau của mỗi bốn vùng sinh thái, với các nghiệm thức (i) N, P, K: bón phân đạm, lân và kali (ii) NP; không bón phân kali, nhưng bón phân đạm và lân (iii) NK: không bón phân lân, nhưng bón phân đạm và kali; (iv) PK: không bón phân đạm nhưng bón phân lân và kali và (v) FFP: thực tế bón phân của nông dân. Kết quả cho thấy, không bón đạm, lân hoặc kali đã làm giảm hấp thu đạm, lân hay kali tương ứng trên bốn vùng, Ở nghiệm thức N, P, K tổng lượng N, P, K, Ca, Mg (kg N ha-1, kg P2O5 ha-1, kg Cao ha-1 và kg MgO ha-1) hấp thu trên bốn vùng 81 - 138, 71 - 92, 84 - 149, 22 - 37, 45 - 59. Khả năng cung cấp dưỡng chất N, P, K, Ca, Mg từ đất cho cây lúa 45-89 kg N ha-1, 58-72 kg P2O5 ha -1, 64 -123 kg K2O ha-1, 22-37 kg Cao ha-1 và 45-59 kg MgO ha-1 trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3070
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_727.65 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.