Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30711
Title: Nghiên cứu khả năng xử lý chất 2,4-D và 2,4,5-T bằng Fe° nano trong đất nhiễm da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa
Authors: Phạm, Việt Đức
Lê, Đức
Đinh, Ngọc Tấn
Đặng, Đức Khanh
Phạm, Quốc Việt
Keywords: Chất da cam
Fe0 nano
Đất nhiễm da cam/dioxin
Sân bay Biên Hòa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 62(01) .- Tr.70-72
Abstract: Nghiên cứu này khảo sát khả năng xử lý 2,4-D và 2,4,5-T bằng Fe0 nano trong đất nhiễm chất da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa. Khi sử dụng Fe0 nano (khoảng 95% số hạt có kích thước nhỏ hơn 100 nm, trong đó 50% số hạt có kích thước từ 11 đến 20 nm) để xử lý 2,4-D và 2,4,5-T trong đất nhiễm da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa, hiệu quả xử lý đạt từ 87,86 đến 91,03% đối với 2,4-D và từ 80,2 đến 87,5% đối với 2,4,5-T sau thời gian 12 tuần, tùy từng loại đất có thành phần cấp hạt khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30711
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
565.5 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.