Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30715
Title: Hoàn chỉnh các quy định về tuyển dụng công chức
Authors: Đào, Mạnh Hoàn
Keywords: Công chức
Quy định tuyển dụng
Vướng mắc
Tuyển dụng công chức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.66-69
Abstract: Trong thời gian qua, đã có nhiều quy định đổi mới trong các văn bản pháp luật về tuyển dụng công chức, thể hiện quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ những khó khăn và hạn chế, cản trở quá trình tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, hiệu quả, theo kịp với yêu cầu cải cách hành chính. Bài viết làm rõ những vướng mắc đối với quy định tuyển dụng công chức hiện nay, trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp khác phục, giúp cho việc tuyển dụng công chức phát huy được hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu câu đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30715
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.