Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30719
Title: Văn hóa giao tiếp của người Nam Bộ trong tiểu thuyết của Đoàn Giỏi
Authors: Đặng, Thị Hoa
Nguyễn, Thị Cẩm Nhuận
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong đề tài Văn hóa giao tiếp của người Nam Bộ trong tác phẩm Đoàn Giỏi, được triển khai theo trình tự mở đầu, nội dung và kết luận. Mở đầu đưa ra lí do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, chỉ ra đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Phần nội dung gồm ba chương: chương một triển khai cơ sở lý thuyết của văn hóa, giao tiếp, giao tiếp văn hóa, giao tiếp phi ngôn ngữ, giao tiếp ngôn ngữ. Và không quên giới thiệu vài nét về nhà văn Đoàn Giỏi, cùng mô típ nội dung và nghệ thuật chủ yếu được sử dụng trong các tác phẩm của ông. Chương hai chính là chương trọng tâm, tập trung phân tích những biểu hiện của văn hóa giao tiếp trong tác phẩm của Đoàn Giỏi. Thông qua các yếu tố giao tiếp phi ngôn ngữ và giao tiếp ngôn ngữ, để làm bật lên những nét đặc sắc trong giao tiếp của người Nam bộ. Đến chương ba, khai thác các giá trị của văn hóa giao tiếp được thể hiện trong tác phẩm của Đoàn Giỏi. Kết luận trình bày khái quát về tác giả tác phẩm và vấn đề nghiên cứu. Nhận thấy khai thác các yếu tố văn hóa giao tiếp từ trong tác phẩm là một hướng đi rất mới. Hướng đi này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đa dạng hơn khi tìm hiểu và phân tích tác phẩm, thông qua đó ta sẽ hiểu thêm về con người và đặc trưng của các vùng miền, cũng như lối giao tiếp mà họ sử dụng. Từ đó làm bật lên các giá trị văn hóa truyền thống của từng vùng đất, lối đi này rất có ích và mang tính ứng dụng cao trong nghiên cứu văn hóa và văn học.
Description: 88 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30719
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.