Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30729
Title: Tính từ chỉ màu sắc trong sáng tác của Nguyên Hồng
Authors: Nguyễn, Văn Tư
Phan, Quốc Huy
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngoài Mở đầu, kết luận, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương Chương một: tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết tính từ và tính từ chỉ màu sắc. Chương hai: Nêu lên một số nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Nguyn Hồng; Phân tích về cách sử dụng tính từ chỉ màu sắc trong sáng tác của Nguyên Hồng. Thống kê về tính từ chỉ màu sắc được người viết tham khảo qua các tác phẩm, phân tích cách sử dụng màu sắc của Nguyên Hồng. Trong đó phần phân tích cách sử dụng màu sắc được người viết chia làm các phần nhỏ: Tính từ chỉ màu sắc không xác định thang độ, tính từ chỉ màu sắc xác định thang độ. Chương ba là nhận xét về cách sử dụng tính từ chỉ màu sắc của Nguyên Hồng. Ở chương này, người viết chủ yếu đi sâu vào cách sử dụng ngữ cảnh kết hợp nhiều màu sắc của nhà văn.
Description: 72 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30729
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.