Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30734
Title: Kinh tế tri thức và sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt
Trần, Thị Huyền Trang
Keywords: Doanh nghiệp công nghiệp
Kinh tế tri thức
Khoa học công nghệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.3-13
Abstract: Nghiên cứu này phân tích tác động của kinh tế tri thức đối với sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp dưới các góc độ định vị công nghiệp, trình độ công nghệ, ứng dụng công nghệ, công trình và sản phẩm nghiên cứu chỉ ra rằng, sự phát triển của kinh tế tri thức có tác động đến yếu tố khoa học công nghệ và sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tận dụng hiệu quả những lợi ích của kinh tế tri thức mang lại trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30734
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.