Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30734
Nhan đề: Kinh tế tri thức và sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Nguyệt
Trần, Thị Huyền Trang
Từ khoá: Doanh nghiệp công nghiệp
Kinh tế tri thức
Khoa học công nghệ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.3-13
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích tác động của kinh tế tri thức đối với sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp dưới các góc độ định vị công nghiệp, trình độ công nghệ, ứng dụng công nghệ, công trình và sản phẩm nghiên cứu chỉ ra rằng, sự phát triển của kinh tế tri thức có tác động đến yếu tố khoa học công nghệ và sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tận dụng hiệu quả những lợi ích của kinh tế tri thức mang lại trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30734
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.