Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30735
Title: Khả năng cung công nghệ của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Chuyển giao công nghệ
Cung công nghệ
Ngành chế biến chế tạo
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.14-23
Abstract: Nghiên cứu xem xét giá trị chuyển giao công nghệ và khả năng cung công nghệ tại các doanh nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam từ năm 2012 đến 2016. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra ba điểm quan trọng. Thứ nhất, tổng giá trị chuyển giao công nghệ có xu hướng tăng từ 5,02 nghìn tỷ đồng năm 2012 lên 6.92 nghìn tỷ đồng năm 2016. Thứ hai, nguồn cung cấp công nghệ của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo chủ yếu đến từ mua hoặc tiếp nhận chuyển giao công nghệ, trong khi tỷ lệ tự phát triển công nghệ của doanh nghiệp là rất thấp. Thứ ba, ước lượng mô hình cung công nghệ cho biết các doanh nghiệp cung công nghệ chỉ đồng góp vai trò thương mại hóa công nghệ thông qua nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài, từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, mà không phải bằng nội lực nghiên cứu của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30735
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.