Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30742
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
Tác giả: Vũ, Tuấn Hưng
Từ khoá: Quản lý tài sản trí tuệ
Tài sản trí tuệ
Tài sản trí tuệ Tây Nguyên
Quản lý nhà nước về tài sản trí tuệ Tây Nguyên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.80-90
Tóm tắt: Sở hữu trí tuệ nói chung và tài sản trí tuệ là một trụ cột quan trọng trong các cam kết của hội nhập. Hoạt động quản lý tài sản trí tuệ ở Việt Nam cũng như ở Tây Nguyên trong thởi gian qua vừa có một số kết quả ghi nhận, nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều điều cần nghiên cứu để có giải pháp thúc đẩy tốt nhất. Vì quản lý tài sản trí tuệ hiệu quả sẽ kích thích sự đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên nền tảng trí tuệ một cách vững bền.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30742
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.