Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3075
Title: Xác định liều lượng phân bón và mật độ cấy phù hợp đối với giống lúa lai ba dòng S9368 tại vùng Đồng bằng sông Hồng =
Other Titles: Results of determination suitable of fertilizer quantity and transplanting density for three-line hybrid rice S9368 in Red River Delta
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Nguyễn, Thị Đông
Nguyễn, Bá Thắng
Trần, Văn Quang
Keywords: Giống lúa lai ba dòng S9368
Mật độ
Phân bón
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.82-88
Abstract: Giống lúa lai ba dòng S9368 do Công ty Syngenta Việt Nam chọn tạo và phát triển sản xuất. Giống S9368 có thời gian sinh trưởng trung bình 130-136 ngày trong vụ xuân và 110-114 ngày trong vụ mùa. Giống có chiều cao cây trung bình, đẻ khỏe và tập trung, năng suất cao, đạt 7,5-8,5 tấn/ha. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến năng suất giống S9368 cho thấy: tại vùng Đồng bằng Sông Hồng, trong vụ xuân nên cấy với mật độ 35 khóm/m2 và bón phân với lượng 120 kg N + 90 kg P2O5 +120 kg K2O/ha; trong vụ mùa cấy 40 khóm/m2 và bón phân lượng 110 kg N + 90 kg P2O5 +120 kg K2O/ha cho năng suất cao và hiệu quả kinh tế cao nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3075
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_448.41 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.