Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30751
Title: Một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số
Authors: Nguyễn, Thị Kim Oanh
Keywords: Chính sách an sinh xã hội
Dân tộc thiểu số
Thụ hưởng an sinh xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr. 79-84
Abstract: Bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số là giải pháp cơ bản để giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống của Nhân dân và góp phần ổn định chính trị xã hội. Những năm qua, hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã được ban hành khá đầy đủ và toàn diện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số vẫn còn những bất cập, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của các chính sách, giảm mức độ tiếp cận và thụ hưởng an sinh xã hội của các dân tộc thiểu số.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30751
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.