Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30758
Title: Tăng cường thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Authors: Vũ, Thị Lan Hương
Keywords: Xử lý vi phạm hành chính
Bảo vệ môi trường
Thực hiện pháp luật
Hiệu quả
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Táp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.85-89
Abstract: Thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là hoạt động nhằm xử lý nghiêm minh và kịp thời đối với các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường góp phần bảo vệ môi trường an toàn, trong lành cho cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, số vụ vi phạm pháp luật môi trường có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ nguy hại nhưng chưa được xử lý nghiêm minh... Chính vì vậy, việc tiếp tục tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là hết sức cấp thiết, giúp môi trường phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30758
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.