Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30766
Nhan đề: Yếu tố tự truyện trong Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng qua cái nhìn đối sánh với Thời thơ ấu của Macxim Gorki
Tác giả: Hồ, Thị Xuân Quỳnh
Phan, Tuấn Anh
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Yếu tố tự truyện trong Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng qua cái nhìn đối sánh với Thời thơ ấu của Maxim Gorki” với mục tiêu nêu ra, phân tích, xác định cơ sở và yếu tố hình thành những điểm tương đồng và dị biệt về biểu hiện của yếu tố tự truyện qua phương diện nội dung, các phương thức nghệ thuật thể hiện yếu tố tự truyện trong hai tác phẩm. Vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, luận văn đã đạt kết quả nghiên cứu: Đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý thuyết về yếu tố tự truyện dưa trên lý thuyết tự sự học, các lý thuyết về thể văn tự truyện, lý thuyết văn học so sánh), phân tích bối cảnh xã hội, tiểu sử của hai nhà văn để làm cơ sở nghiên cứu (chương 1) Chương 2: Xác định, phân tích những điểm tương đồng và dị biệt của yếu tố nội dung qua việc phân tích sự giống và khác nhau trong cái tôi trần thuật của Aliôsa trong Thời thơ ấu với Hồng trong Những ngày thơ ấu. Đồng thời, chúng tôi tìm hiểu cơ sở hình thành nên những nét tương đồng và dị biệt đã nêu. Chương 3: Thông qua cái nhìn đối sánh, chúng tôi xác định, phân tích những điểm tương đồng và dị biệt ở các phương thức nghệ thuật được sử dụng để thể hiện yếu tố tự truyện trong tác phẩm Thời thơ ấu và Những ngày thơ ấu.
Mô tả: 107 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30766
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.