Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30773
Title: Thực trạng và chính sách di dân đối với các sắc tộc ở Brazil
Authors: Nguyễn, Anh Hùng
Keywords: Brazil
Sắc tộc
Nhập cư
Di dân thực trạng
Chính sách
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04(265) .- Tr.22-33
Abstract: Cũng như Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới, Brazil là một đất nước đa sắc tộc. Những hoạt động, quan hệ trong di dân trở thành một trong các yếu tố cơ bản hình thành, mở rộng và phát triển xã hội Brazil. Bài viết này giới thiệu, phân tích, chứng minh, đánh giá về các sắc tộc và chính sách dân tộc của Brazil; thực trạng cùng chính sách di dân của các sắc tộc ở Brazil trước đây và hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30773
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.