Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30786
Title: Nhận thức về tự do của nước Mỹ Tiếp cận từ lịch sử
Authors: Nguyễn, Anh Cường
Bùi, Thị Hoa
Keywords: Tự do Mỹ
Chính trị Mỹ
Bản sắc Mỹ
Lịch sử Mỹ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04(265) .- Tr.41-52
Abstract: Quan niệm về tự do của người Mỹ có quá trình phát triển liên tục theo các thời kỳ lịch sử cụ thể, có tiếp thu, có chọn lọc, có phê phán, không ngừng được bổ sung và hoàn thiện để phù hợp với bối cảnh thời đại, với vị thế quốc tế, và đặc biệt là các mục tiêu đối nội, đối ngoại mà quốc gia này theo đuổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30786
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.59


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.