Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30788
Title: Đặc trưng của “cái tôi” trong tiểu thuyết Quốc ngữ Việt Nam đầu thế kỉ XX
Authors: Huỳnh, Thị Lan Phương
Trần, Thị Bé Màu
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu đề tài “Đặc trưng của cái “tôi” trong tiểu thuyết Quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỉ XX”, luận văn đạt được kết quả nghiên cứu sau: Đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu, xây dựng cơ sở lí luận về “cái tôi” dựa trên lí thuyết Tự sự học và trần thuật học, phân tích bối cảnh Nam Bộ đầu thế kỉ XX và sự hình thành của tiểu thuyết Nam Bộ ở giai đoạn này. Đặc biệt chỉ ra sự tiếp nhận văn hóa và tư duy nghệ thuật phương Tây đã tác động đến sự hình thành của cái “tôi” trong tiểu thuyết giia đoạn này. Phân tích biểu hiện của cái “Tôi” trong một số tiểu thuyết cụ thể; phân tích đánh giá những đặc sắc nghệ thuật trong việc thể hiện cái “Tôi” trong tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỉ XX. Từ đó, đánh giá thành công của tiểu thuyết quốc Ngữ Nam Bộ trong dòng chảy của tiểu thuyết quốc ngữ và vai trò hiện đại hóa văn xuôi Nam Bộ.
Description: 101 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30788
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.