Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30793
Title: Tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của Colleen McCullough-từ góc nhìn thi pháp
Authors: Phạm, Tuấn Anh
Nguyễn, Thị Huỳnh Như
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên cơ sở lý thuyết thi pháp, thi pháp học, luận văn tập trung làm rõ các phương diện chủ yếu của thi pháp tác phẩm (thi pháp nhân vật, quan niệm nghệ thuật về con người, thi pháp thời gian, thi pháp không gian nghệ thuật, thi pháp kết cấu) trong tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của Colleen McCullough. Mượn hình tượng các nhân vật đã khắc họa, luận văn phân tích những đặc điểm về nhân vật và quan niệm nghệ thuật về con người (Chương 2). Thể hiện những biểu hiện cụ thể của thời gian, không gian và kết cấu nghệ thuật trong Những con chim ẩn mình chờ chết (Chương 3).
Description: 118 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30793
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.