Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30817
Title: Ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoàn
Keywords: Ngoại giao kinh tế Hàn Quốc
Kinh nghiệm cho Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.111-114
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, hoạt động ngoại giao kinh tế (NGKT) luôn được các quốc gia trên thế giới chú trọng. Hoạt động NGKT thể hiện ở việc các quốc gia chủ động và tích cực tham gia vào các tổ chức, diễn đàn kinh tế quốc tế và khu vực. Ngoài ra, còn được thể hiện qua việc các quốc gia xây dựng mạng lưới các cơ quan đại diện ở các châu lục, góp phần vào việc thu thập thông tin kinh tế, dự báo xu hướng phát triển mới trong khu vực và trên thế giới; đồng thời, là cầu nối giúp giới thiệu đối tác, tìm kiếm các thị trường cho hàng hóa, dịch vụ và lao động của mỗi quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30817
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.