Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30825
Title: Từ vai trò của báo thanh niên với cách Mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX, suy nghĩ về trọng trách của báo chí Cách mạng hiện nay
Authors: Trần, Thị Thiều Hoa
Đặng, Minh Phụng
Keywords: Báo Thanh niên
Báo chí cách mạng
Cách mạng Việt Nam
Nguyễn Ái Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.10-16,68
Abstract: Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Báo Thanh niên ở Quảng Châu, Trung Quốc - khởi nguồn cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam. Báo Thanh niên là một hình thức để Người truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về trong nước, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức để thành lập Đảng. Trong chặng đường 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30825
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.